Zdrowe i bezpieczne miejsca pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy zostały uregulowane w Kodeksie Pracy oraz w rozporządzeniach, m.in. rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach BHP dotyczących wykonywania prac w różnych branżach. W kodeksie pracy zawarte są obowiązki leżące po stronie zarówno pracodawcy jak i pracownika.

Do obowiązków pracodawcy należy m.in.:

 • organizowanie pracy w sposób, który zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • zapewnienie możliwości przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • reagowanie na powstające  potrzeby z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • ochrona zdrowia pracowników młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach działań profilaktycznych,

Z kolei pracownik jest obowiązany m.in. do:

 • znajomości i przestrzegania przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • udziału w szkoleniach i instruktażu z zakresu BHP,  
 • wykonywaniu pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • dbania o stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
 • poddawania się badaniom lekarskim,
 • zawiadomienia przełożonego oraz współpracowników o zauważonym wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia,
 • współpracy z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W Polsce, aby chronić zdrowie psychiczne pracowników do obowiązków pracodawcy, należy zapewnienie mu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Flaga Unii Europejskiej

Projekt EMPOWER otrzymał dofinansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 848180