Terveelliset ja turvalliset työpaikat

Lainsäädännön mukaan työpaikkojen tulee olla fyysisesti ja henkisesti niin turvallisia ja terveellisiä kaikille työntekijöille kuin kohtuudella on mahdollista järjestää. Tämä tarkoittaa sitä, että työpaikoilla on varmistettava, ettei työympäristö sisällä sellaisia riskitekijöitä, jotka vahingoittaisivat työntekijöiden mielenterveyttä tai pahentaisivat olemassa olevia ongelmia. 

Työpaikan psykososiaalisten kuormitustekijöiden ennakoinnista ja hallinnasta säädetään Suomen työturvallisuuslaissa ja työterveyshuoltolaissa. Lainsäädännön tarkoituksena on tukea terveyden ja työkyvyn säilyttämistä ja parantaa työelämän laatua sekä edistää työturvallisuutta. 

Työturvallisuuslaki määrittelee työnantajan ja työntekijöiden velvollisuudet työturvallisuuden toteuttamiseksi ja työsuojelun yhteistoiminnan perusteet. 

Työnantajalla on velvollisuus tarkkailla työympäristöä, tunnistaa ja arvioida työhön liittyvät vaarat ja toteuttaa tarvittavat korjaavat toimenpiteet sekä tarkkailla toimien vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Työnantajan työturvallisuustoiminnan tulee olla suunnitelmallista, järjestelmällistä ja dokumentoitua. Käytännössä huolehtimisvelvoite toteutuu työturvallisuuslain edellyttämillä: (1) työsuojelun toimintaohjelmalla, (2) vaara- ja haittatekijöiden tunnistamisella ja niiden merkityksen arvioinnilla ja (3) työntekijöille annettavalla opetuksella ja ohjauksella. Lue lisää työnantajien vastuista ja velvollisuuksista: https://www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla/vastuut-tyosuojelussa/tyonantaja

Työntekijällä on velvollisuus noudattaa työnantajan antamia määräyksiä ja turvallisuusohjeita. Hänen pitää työtä tehdessään myös huolehtia omasta ja muiden turvallisuudesta sekä ilmoittaa havaitsemistaan turvallisuuspuutteista esimiehelleen ja työsuojeluvaltuutetulle. Lue lisää työtekijöiden vastuista ja velvollisuuksista: https://www.tyosuojelu.fi/tyosuojelu-tyopaikalla/vastuut-tyosuojelussa/tyontekija

Työsuojelun yhteistoiminnan osapuolia ovat työnantaja ja hänen palveluksessaan olevat työntekijät. Työnantajaa edustaa työsuojelupäällikkö, ja työntekijät valitsevat keskuudestaan työsuojeluvaltuutetut. Lue lisää työsuojelun yhteistoiminnasta: https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/tyosuojelu_tyopaikalla/tyosuojelun_yhteistoiminta

Lataa Työturvallisuuskeskuksen opas ”Työturvallisuus ja työsuojelu” (PDF) 

Työsuojelua koskevien säännösten ja määräysten noudattamaista valvovat työsuojeluviranomaiset, jotka myös neuvovat ja ohjeistavat työn terveyteen ja turvallisuuteen sekä työsuhteen ehtoihin liittyvissä asioissa. Alueellisesta valvonnasta ja ohjauksesta huolehtivat työsuojelun vastuualueet. 

Voit etsiä oman alueesi työsuojeluviranomaisen yhteystiedot täältä: https://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/yhteystiedot

Työterveyshuoltolaissa säädetään työnantajan velvollisuudesta järjestää työterveyshuolto sekä sen sisällöstä ja toteuttamisesta. Laki velvoittaa työnantajan järjestämään henkilöstölleen maksuttomat ennaltaehkäisevän työterveyshuollon palvelut, kun työntekijöitä on yksi tai enemmän riippumatta tehtävistä työtunneista tai työsuhteen kestosta. Työterveyshuoltoon voi sisältyä yleislääkäritasoista sairaanhoitoa, mutta sen järjestäminen on työnantajalle vapaaehtoista. 

Työterveyshuollon tulee perustua hyvään työterveyshuoltokäytäntöön, josta säädetään asetuksessa

Lakisääteiseen työterveyshuoltoon sisältyvät:

  • työpaikkaselvitys eli työn terveydellisten olojen ja riskien selvittäminen
  • terveystarkastukset eli työntekijöiden terveydentilan sekä työ-ja toimintakyvyn selvittäminen
  • kehittämisehdotukset työolojen parantamiseksi ja työkyvyn edistämiseksi
  • neuvonta ja ohjaus sekä tietojen antaminen työolojen kehittämisestä ja työntekijöiden terveydestä
  • työkykyä ylläpitävään toimintaan osallistuminen
  • työkyvyn heiketessä työntekijän terveyden seuraaminen, työssä selviytymisen edistäminen, kuntoutusneuvonta sekä kuntoutukseen ohjaaminen (esim. työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toimintakäytännöt)
  • työpaikan ensiapuvalmiuden ohjaus

Työnantajan on laadittava yhdessä työterveyshuollon palveluntuottajan kanssa kirjallinen sopimus ja toimintasuunnitelma. Sopimuksella käynnistetään työterveysyhteistyö, jonka avulla varmistetaan, että työterveyshuollolla, työnantajalla, henkilöstöhallinnolla ja työsuojelulla olisi yhteinen käsitys työpaikan turvallisuudesta sekä henkilöstön tilanteesta ja terveyteen ja työkykyyn liittyvistä tekijöistä.

Lue lisää työterveyshuollon järjestämisestä:

Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti