Informacje dla pracowników

Jeżeli stan zdrowia psychicznego nie wpływa na sposób wykonywania pracy, nie masz prawnego obowiązku poinformowania o tym pracodawcy. Dotyczy to zarówno zatrudnionego już pracownika, jak i potencjalnego pracownika przechodzącego proces rekrutacji.

Przepisy zawarte w Kodeksie Pracy chronią Twoje prawo do bezpiecznego miejsca pracy, ale nakładają na Ciebie również obowiązki wynikające z tych samych przepisów. Musisz dbać o siebie i innych oraz współpracować ze swoim pracodawcą w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Dotyczy to wszystkich pracowników, niezależnie od tego, czy są niepełnosprawni, czy nie.

Jeśli Twój stan zdrowia wpływa na Twoje zachowanie, sprawiając, że zagraża ono zdrowiu lub życiu innych, możesz zostać odsunięty od wykonywania obowiązków służbowych, na podstawie art. 207 Kodeksu Pracy, zgodnie z którym to na pracodawcy ciąży obowiązek dbałości o stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Świadczenie pracy przez osobę niezdolną do jej wykonywania ze względu na stan zdrowia może skutkować wypadkiem przy pracy, a za takie zdarzenie odpowiedzialny byłby pracodawca, gdyby nie podjął żadnych działań zapobiegawczych w sytuacji wskazującej na zmianę stanu zdrowia pracownika.

Flaga Unii Europejskiej

Projekt EMPOWER otrzymał dofinansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 848180