Tietoa työntekijöille

Jos mielenterveytesi ei vaikuta työn tekemiseen, sinulla ei ole lakisääteistä velvollisuutta kertoa siitä työnantajalle. Tämä pätee sekä jo palkattuihin työntekijöihin että rekrytointiprosessissa mukana oleviin työnhakijoihin.

Työterveys- ja työturvallisuuslait suojaavat oikeuttasi turvalliseen työpaikkaan, mutta samalla velvoittavat sinua osallistumaan työterveyden ja -turvallisuuden edistämiseen. Sinun on pidettävä huolta itsestäsi ja muista työntekijöistä sekä tehtävä yhteistyötä työnantajan kanssa. Tämä koskee kaikkia työntekijöitä riippumatta siitä, ovatko he terveitä tai sairaita.

Lisäksi turvallisen työskentelyn vaatimus sisältyy olennaisesti kaikkeen työntekoon. Jos sairautesi tai vammasi on senlaatuinen, että sen voi nähdä kohtuudella aiheuttavan terveydellisiä tai turvallisuusriskejä muille työssäkäyville tai asiakkaille, tämän tiedon salaaminen tai kertomatta jättäminen voi rikkoa työterveys- ja turvallisuuslain mukaisia velvoitteitasi. 

Työnantajalla on oikeus ohjata työntekijä terveystarkastukseen havaittuaan työntekijän työkyvyn huonontuneen ja keskusteltuaan työkyvystä ja sen tilasta ensin työntekijän kanssa.

Työntekijällä on velvollisuus osallistua työnantajan perustellusti osoittamaan työterveyshuollon terveystarkastukseen.

Työntekijä voi myös oma-aloitteisesti perustellusta syystä pyytää työterveyshuollosta terveystarkastusta, jossa selvitetään hänen henkilökohtaista työkuormitustaan.

Lue lisää:

Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti