Tehtäväkuvan epäselvyys ja rooliristiriita

Kaikilla työntekijöillä – iästä, koulutuksesta tai ammattikokemuksesta riippumatta – on työorganisaatiossa oma työroolinsa tai tehtäväkuvansa. Kunkin tehtävän vaatimukset perustuvat työn tarkoitukseen (esimerkiksi lääketieteellisen avun tarjoaminen, koneen osien kokoaminen tai kirjanpito), sen edellyttämiin kelpoisuuksiin ja osaamiseen, menettelytapoihin ja standardeihin sekä organisaatiorakenteeseen ja johtamiseen (oman ja muiden töiden hallinta sekä tiimien ja osastojen toiminnan koordinointi). Jokainen tehtäväkuva määritellään organisaatiossa ja alalla noudatettavien sääntöjen, määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Tehtäväkuvaa ei kuitenkaan aina ole määritelty riittävän yksityiskohtaisesti, se voi olla epäselvä eikä sitä ehkä ole helppo ymmärtää. Tämä voi johtaa eroavaisuuksiin tehtäväkuvan ja todellisten vaatimusten välillä, mikä puolestaan aiheuttaa stressiä.

Jos työntekijä ei ole varma, mitä tehdä ja mikä ei kuulu hänen vastuulleen, missä järjestyksessä työt pitää suorittaa tai millä kriteereillä suoritettu työ arvioidaan, kyseinen tehtäväkuva on epäselvä. Tällaisessa tilanteessa syntyy helposti virheitä ja huonoja tuloksia, mikä aiheuttaa henkistä epämukavuutta, epävarmuutta omista taidoista, virheiden pelkoa ja esimiesten kielteistä arviointia. Tilanteeseen liittyy myös emotionaalista jännitystä ja joskus fyysisiä sairauksia tai vaivoja, jotka johtuvat stressistä (esim. päänsärky, vatsakipu). Rooliristiriidalla on siten monia kielteisiä vaikutuksia.

Rooliristiriita syntyy, kun

  • esihenkilön odotukset tai antamat ohjeet työn toteutustavasta, järjestyksestä ja määräajasta ovat ristiriitaisia tai tekevät työn suorituksesta mahdottoman (esimerkiksi siivoustuotteita on säästettävä ja samalla varmistettava, että siivouksen jälki on ensiluokkaista, tai on lähdettävä työmatkalle ja samalla laadittava neljännesvuosiraportti)
  • työntekijöitä vaaditaan saavuttamaan tavoitteet tavalla, joka ei ole ohjeiden mukainen tai aiheuttaa moraalisia ongelmia (esimerkiksi kehotetaan rikkomaan turvallisuussääntöjä, jotta tavoite saavutetaan nopeammin, tai päättämään, kumpi potilas saa ensin lääketieteellistä apua, kun resurssit ovat rajalliset)
  • on tarpeen tehdä töitä, jotka ylittävät muodolliset vaatimukset
  • työntekijöillä on useita rooleja, ja yhden roolin toteuttaminen hyvin rajoittaa tai estää jonkin toisen roolin toteuttamisen (esimerkiksi sitoutuminen työhön estää perhevelvollisuuksien täyttämisen). 

Rooliristiriita voi häiritä organisaation sisäisiä vuorovaikutussuhteita ja joskus myös perhesuhteita, kasvattaa tyytymättömyyttä työhön, lisätä laiminlyöntejä, kasvattaa työuupumusta, herättää halua irtisanoutua ja vähentää työtehokkuutta.

Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti