Presenteismi

Presenteismi on laajalle levinnyt ilmiö, joka tarkoittaa sitä, että työntekijä työskentelee terveysongelmistaan huolimatta. Työnteko sairaana kuitenkin vaihtelee monien tekijöiden mukaan. 

Tavallisimmat syyt sairaana työskentelyyn ovat seuraavat: 

  • pelko siitä, ettei saa kirittyä tekemättömiä töitä kiinni
  • mahdollisuus menettää työ tai osa ansioista työpoissaolon vuoksi
  • pelko asiakkaiden menettämisestä, jolloin maksut jäävät saamatta ja yrityksen tulot pienenevät
  • haluttomuus kuormittaa työtovereita omilla työtehtävillä tai sijaisen puuttuminen.

Näissä tilanteissa työntekijä työskentelee sairaana sitä todennäköisemmin, mitä suuremmaksi hän kokee tappion, joka töistä pois jäämisestä aiheutuu. 

Päätös ”mennä töihin tai jäädä kotiin” riippuu myös seuraavista asioista:

  • sairauden luonne, oireiden vakavuus ja se, kuinka paljon oireet haittaavat normaalia toimintaa
  • oma arvio terveydentilasta
  • työtavat ja asenteet sekä suhtautuminen työnantajiin (lojaalisuus, vastuuntunto ja kohtuuton sitoutuminen työhön)
  • kyky sovittaa työntekoa (työn tyyppi ja tekotapa) nykyisiin valmiuksiin
  • työpaikan käytännöt (esimerkiksi suhtautuminen työntekijöiden poissaoloihin sekä henkilöstön terveyteen ja turvallisuuteen).

Mitä vähemmän oireet häiritsevät työntekijää ja mitä suurempi työmotivaatio hänellä on, sitä todennäköisemmin hän tekee töitä myös sairaana. On vaikea osoittaa presenteismi yksiselitteisesti joko myönteiseksi tai kielteiseksi asiaksi. Sairaan työntekijän liiallinen työkuorma voi heikentää toipumista ja mahdollisesti pahentaa sairautta, pidentää sen kestoa sekä kasvattaa terveysongelmien ja työuupumuksen riskiä.

Jos sairauden oireilla on kuitenkin vain vähäinen vaikutus työhön tai jos on mahdollista vaihtaa työtehtäviä väliaikaisesti, työhön osallistumisesta voi olla hyötyä sekä työntekijälle että työnantajalle. Tällainen ratkaisu minimoi poissaolosta aiheutuvat kustannukset ja mahdollistaa työntekijän aktiivisen osallistumisen sosiaaliseen elämään, mikä voi lisätä hänen motivaatiotaan huolehtia paremmin terveydestään. Toisaalta: jos sairaana työskenteleminen on pakollista, tämä voi olla merkki epäterveellisestä prosessista, joka kuluttaa resursseja.

Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti