Työ- ja yksityiselämän tasapaino

Työ- ja yksityiselämän välisellä tasapainolla tarkoitetaan mahdollisuuksia ja kykyä jakaa molemmille elämänalueille sopivassa suhteessa huomiota ja aikaa. Työ- ja yksityiselämän tasapaino on tasapainoa ammatillisten velvoitteiden ja yksityiselämän kaikkien osa-alueiden välillä. Yksityiselämän osa-alueita ovat esimerkiksi perhe-elämä (lastenhoito ja suhteet läheisiin), sosiaalinen elämä (suhteet muihin ihmisiin ja toiminta organisaatioissa) sekä harrastukset ja muut mielenkiinnon kohteet. Vapaa- ja työajan välinen tasapaino on erittäin tärkeä asia, joka tuo mukanaan lukuisia etuja. Virkistäytyminen ja lepo vapaa-aikana parantavat työsuoritusta, jolloin työstä saa myös enemmän tyydytystä. 

Ammatillisesta näkökulmasta työ- ja yksityiselämän tasapaino tarkoittaa, että työpaikalla luodaan sellaiset käytännöt, joilla työnantaja voi helpottaa näiden kahden elämänalueen yhteensovittamista. Tällaisia ovat esimerkiksi joustava työaika, mahdollisuus tehdä etätöitä työntekijän niin pyytäessä, mahdollisuus ottaa lapsi mukaan työpaikalle sekä perhe ja läheiset mukaan työhön liittyviin tapahtumiin. Näitä voivat olla myös lisäetuina tarjottavat sosiaaliset aktiviteetit (kuten perheiden lomakorvaukset tai organisaation järjestämä lastenhoito).

Työ- ja yksityiselämän tasapainoa edistämällä organisaatiot pyrkivät luomaan brändistään sosiaalisesti vastuullisen (organisaatiossa huolehditaan työntekijöistä ja heidän perheistään), millä ne voivat lisätä organisaation houkuttelevuutta työnhakijoiden joukossa.

Työ- ja yksityiselämän tasapainon häiriintymisellä voi olla kielteisiä seurauksia, kuten työntekijän henkisen hyvinvoinnin heikentyminen. Tutkimukset osoittavat, että ristiriita näiden välillä johtaa yleensä työstressin lisääntymiseen. Epätasapaino työ- ja yksityiselämän välillä kasvattaa riskiä työuupumukseen ja perhesuhteiden rikkoontumiseen.

Lisätietoja työ- ja yksityiselämän yhteensovittamisesta löydät Työterveyslaitoksen sivuilta: 

Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti