Prezentyzm

Prezentyzm to powszechnie występujące zjawisko polegające na tym, że pracownik przychodzi do pracy, pomimo problemów zdrowotnych. To, czy chory pracownik pojawi się w pracy, zależy od wielu czynników.

Najczęstsze powody podejmowania pracy pomimo choroby to:

  • strach przed powstaniem zaległości w pracy, które trudno będzie nadrobić;
  • możliwość utraty zatrudnienia lub części zarobków na skutek nieobecności w pracy;
  • strach przed utratą klientów, niewywiązaniem się z płatności i zmniejszeniem dochodów firmy;
  • niechęć do obarczania współpracowników swoimi obowiązkami lub brak zastępstwa.

Zatem im dotkliwsze będą szacowane straty z powodu nieobecności w pracy, tym większe prawdopodobieństwo podjęcia obowiązków zawodowych, pomimo gorszego stanu zdrowia.

Decyzja „pójść do pracy czy pozostać w domu” zależy również od:

  • stanu zdrowia, nasilenia objawów i tego jak bardzo utrudniają one normalne funkcjonowanie;
    -samooceny stanu zdrowia;
  • przyzwyczajenia i postawy wobec pracy, pracodawcy (lojalność, poczucie odpowiedzialności, nadmierne zaangażowanie w pracę);
  • możliwości dopasowania pracy (rodzaju zadań, sposobu ich wykonywania) do aktualnej sprawności;
  • polityki firmy (np. tolerancja nieobecności pracownika, troska o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników).

Im mniej uciążliwe są objawy i im większą mamy motywację do pracy, tym większe prawdopodobieństwo pójścia do pracy, pomimo choroby. Nie można jednoznacznie stwierdzić, czy prezentyzm to zjawisko pozytywne, czy negatywne. Nadmierne obciążenie pracą chorego pracownika, ograniczanie lub brak możliwości regeneracji organizmu mogą nasilać chorobę, wydłużyć czas jej trwania, zwiększyć ryzyko problemów zdrowotnych, wystąpienia wypalenia zawodowego.

Jeśli jednak przebieg choroby jest na tyle łagodny, że w nieznacznym stopniu wpływa na pracę, jeśli jest możliwość tymczasowej zmiany stanowiska pracy, to przyjście do pracy może okazać się korzystne dla firmy i dla pracownika. Pozwala bowiem zminimalizować koszty związane z nieobecnością w pracy, umożliwia aktywne uczestniczenie w życiu społecznym, motywuje do lepszego dbania o swoje zdrowie. Z drugiej strony, jeśli obecność w pracy podczas choroby wydaje się obowiązkowa, może to być oznaką niezdrowego procesu, który wyczerpuje nasze zasoby.

Flaga Unii Europejskiej

Projekt EMPOWER otrzymał dofinansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 848180