Yksityisyys

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä määrittelee työntekijän henkilökohtaisten tietojen suojaamista. Lain mukaan työnantaja saa käsitellä vain työntekijän työsuhteen kannalta välittömästi tarpeellisia henkilötietoja, jotka liittyvät työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseen, työnantajan työntekijöille tarjoamiin etuuksiin tai johtuvat työtehtävien erityisluonteesta. 

Työnantajan on kerättävä henkilötiedot ensi sijassa työntekijältä itseltään. Terveydentilaa koskevien tietojen käsittelyyn liittyy erityisiä vaatimuksia niiden arkaluonteisuuden vuoksi. Työntekijän suostumuksellakaan terveystietoja ei saa työpaikalla kerätä ja käsitellä lain vastaisesti. 

Lue lisää yksityisyyden suojasta: https://tietosuoja.fi/usein-kysyttya-tyoelama

Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti