Investointi mielen hyvinvointiin työpaikalla tuottaa positiivisia taloudellisia tuloksia

Mielenterveyden edistäminen työpaikoilla ja häiriöiden ennaltaehkäisy on taloudellisesti kannattavaa. Tutkimusten mukaan sijoitus mielenterveyteen maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti, koska sairausetuuksien käyttö vähenee, työnantajien sairauspoissaolo- ja työkyvyttömyyskustannukset sekä muut työmarkkinakustannukset vähenevät.

Suomessa

  • Mielenterveysongelmien aiheuttamat kustannukset ovat OECD-maiden korkeimpia: vuodessa 11 miljardia euroa eli 5,3 prosenttia bruttokansantuotteesta5
  • Mielenterveysongelmat ovat yleisin syy sairauspäivärahan saamiselle6
  • Mielenterveysongelmat ovat yleisin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syy7 (yli puolet työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutuu mielenterveyden häiriöistä) 

Tutkimusten mukaan

  • Työkyvyn vaikuttavilla tukitoimilla (psykoterapia, liikunnan edistäminen, osasairauspäiväraha, työn muokkaus ja työuravalmennus) edistetään työhön osallistumista ja samalla säästetään kustannuksia8
  • Tuloksekkaalla ja yhteistyöhön perustuvalla työkykyjohtamisella voidaan alentaa työkyvyttömyydestä aiheutuvia kustannuksia miljoonilla euroilla9
  • Nuorten mielenterveyttä ja työhön osallistumista parantavilla tukipalveluilla voidaan kohottaa bruttokansantuotetta parhaimmassa tapauksessa useammilla kymmenillä miljoonilla euroilla10
  • On arvioitu, että jos mielenterveyssyistä työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen vähentyisi 10-15 prosenttia, bruttokansantuote vahvistuisi 0,3-0,5 prosentilla11

5 OECD 2018: Health at a Glance: Europe

6 Kela 2019. Tilasto maksetuista sairaspäivärahoista

7 Tilastokeskus 2019. Tilasto Suomen eläkkeensaajista

8 Ervasti ym. 2020: Työkyvyn tuki edistää mielenterveyttä ja työhön osallistumista. Policy Brief 24/2020 Valtioneuvoston kanslia

9 Leino ym. 2016: Raha tehokkaampaan käyttöön työkykyjohtamisessa; ks. myös Terveystalo 2019: Tekemättömän työn kustannukset

10 Reini 2016: Mielenterveyden edistämisen taloudelliset vaikutukset

11 Wahlbeck ym. 2018: Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 89/2018

Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti