Etätyö

Tietoteknologian nopea kehitys on johtanut moniin muutoksiin työn organisoinnissa, viestinnässä ja tieteissä sekä synnyttänyt uusia ammatteja. Yhä useammat organisaatiot ovat ottaneet käyttöönsä etätyömahdollisuuden. Etätyössä työtä tehdään organisaation toimitilojen ulkopuolella, ja tulokset toimitetaan internetin tai muiden teknologioiden välityksellä.

Etätyö voidaan luokitella neljään eri tyyppiin:

  1. kotona tehtävä työ,
  2. yhdistetty työ (osa tehtävistä tehdään kotona, osa työpaikalla), liikkuva työ (suoritetaan kentällä),
  3. etätyökeskuksessa tehtävä työ (työ tehdään sille erityisesti suunnitellussa paikassa, joka ei ole työorganisaation tiloissa, mutta on lähellä asuinpaikkaa) ja
  4. ulkomailla tehtävä työ (työ toteutetaan eri puolilla maailmaa). Eniten käytetään kahta ensimmäistä tyyppiä.

Etätyö antaa organisaatiolle mahdollisuuden vähentää tuotanto- ja palvelukuluja sekä varmistaa työn jatkuvuus ja työntekijöiden turvallisuus (esimerkiksi vähemmän työmatkatapaturmia tai paremman suojan koronavirustartunnalta). Työtapa voi hyödyttää myös työntekijää: työajat ovat joustavampia ja työolot mukavammat, mikä parantaa työsuoritusta. Lisäksi säästyy työmatkoihin kuluvaa aikaa ja rahaa, ja työn ja muun elämän yhteensovittaminen voi helpottua.

Etätyössä on ikävä kyllä myös omat riskinsä. Kotona työskentely rajoittaa välitöntä vuorovaikutusta työtoverien ja esihenkilöiden kanssa, mikä tekee viestinnästä vaikeampaa ja voi haitata avunsaantia vaikeissa tehtävissä. Aina ei myöskään ole mahdollista luoda teknisesti tarkoituksenmukaisia ja ergonomisia työolosuhteita (oikeat laitteet, IT-työkalut, asianmukaiset toimistokalusteet ja tietokonetyöskentelyyn sopiva valaistus). Jos työympäristö jaetaan esimerkiksi perheenjäsenten kanssa (lasten ja muiden huollettavien tai etätyötä tekevän kumppanin kanssa), se saattaa haitata keskittymistä, motivaatiota ja työnteon käynnistymistä sekä aiheuttaa perheriitoja. Kotona työskenteleminen sotkee joskus työ- ja yksityiselämän välisen rajan, mikä voi luoda tunteen jatkuvasta töissä olosta. Tämän vuoksi etätyö voi aiheuttaa henkistä ja fyysistä stressiä. Epäsopivat työolosuhteet saattavat oireilla selkä- ja niskakipuina, päänsärkynä sekä silmien särkynä ja kuivuutena, ja etätyö voi synnyttää ärsyyntyneisyyden (jännityksen), turhautumisen ja yksinäisyyden tunteita ja lisäksi työteho saattaa laskea.

Hyvä uutinen on se, että useimmat etätyön ongelmat voidaan ratkaista. Työtapoja on mahdollista muokata ja etätyön kielteisiä puolia voidaan minimoida.

Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti