Pozytywny wpływ społeczny

Dzięki zdrowemu psychicznie miejscu pracy, pracodawcy mogą poprawić jakość życia pracowników i ich rodzin.

Miejsca pracy, sprzyjające włączeniu społecznemu osób z problemami psychicznymi, mogą zwiększyć ich udział w zatrudnieniu i pozytywnie wpłynąć na postawy społeczne wobec zdrowia psychicznego.

Flaga Unii Europejskiej

Projekt EMPOWER otrzymał dofinansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 848180