Avaintietoja

  • Mielenterveyden ongelmat ovat yleisimpiä kansanterveysongelmia: viidennes suomalaisista sairastuu elämänsä aikana masennukseen ja noin neljäsosa kärsii ahdistuneisuudesta1
  • On arvioitu, että jopa puolella väestöstä on riski sairastua johonkin psyykkiseen sairauteen jossain vaiheessa elämää2
  • Joka viides naisista ja 15 prosenttia miehistä kokee työssään merkittävää psyykkistä kuormittuneisuutta3
  • Vaikka mielenterveysongelmat kuten ahdistuneisuus ja masennus voivat heikentää työkykyä yhtä pahasti kuin vakava fyysinen sairaus, vain joka toinen näistä ongelmista kärsivistä saa apua4

1 Työterveyslaitos ja sosiaali- ja terveysministeriö 2018.

2 Vorma ym. 2020. Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020-2030. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:6.

3 THL, FinTerveys-tutkimus 4/2018.

4 Wahlbeck ym. 2018: Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 89/2018.

Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti