Czym jest mobbing w miejscu pracy?

Przyjrzyjmy się przez chwilę temu zagadnieniu i rozważmy jego definicję: mobbing to powtarzające się i nieuzasadnione zachowania, polegające na nękaniu lub zastraszaniu pracownika, lub grupy pracowników, które stwarzają zagrożenie dla jego/ich zdrowia i bezpieczeństwa.

Nacisk położony jest tutaj na słowo „powtarzające się”, co oznacza, że pojedynczy przypadek niewłaściwego  zachowania nie jest uważany za mobbing. Wciąż jednak ważne jest, aby zajmować się jednorazowymi incydentami, ponieważ mogą one stopniowo narastać. W definicji ważne jest również "zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa" ponieważ podkreślony jest w niej wpływ mobbingu na zdrowie psychiczne i fizyczne.

Mobbing może pojawić się w każdym miejscu pracy, dotknąć ludzi na każdym stanowisku - od pracowników niższego szczebla  aż po kadrę kierowniczą.

Może również przybierać wiele różnych form, od werbalnego lub fizycznego znęcania się, po nękanie w Internecie. W niektórych przypadkach mobbing w miejscu pracy wykracza poza środowisko pracy - na przykład mogą to być agresywne e-maile lub SMSy wysyłane poza godzinami pracy.

Flaga Unii Europejskiej

Projekt EMPOWER otrzymał dofinansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 848180