Syrjintä

Suomen yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän työelämässä. Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella.

Syrjintä työelämässä voi olla

  • välitöntä, jolloin henkilöä kohdellaan epäsuotuisammin kuin toista vastaavassa tilanteessa syrjivän syyn perusteella – esimerkiksi ulkomaalaiselle maksetaan pienempää palkkaa kuin suomalaiselle työntekijälle
  • välillistä, jolloin tasapuoliselta näyttävä säännös, peruste tai käytäntö johtaa siihen, että henkilö joutuu syrjivän syyn perusteella epäedulliseen asemaan muihin nähden – esimerkiksi työhönotossa edellytetään täydellistä suomen kieltä, vaikka se ei ole välttämätöntä työn tekemisen kannalta
  • häirintää, kuten loukkaamistarkoituksessa esitetyt rasistiset tai seksuaalivähemmistöjä koskevat vitsit taikka johonkin kiellettyyn syrjintäperusteeseen liittyvää nimittelyä ja halventavaa tai nöyryyttävää käyttäytymistä; syrjintää on myös se, että työnantaja ei puutu tällaiseen häirintään työpaikalla
  • kohtuullisten mukautusten epäämistä, jos työnantaja ei tee asianmukaisia ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavia kohtuullisia mukautuksia, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa saada työtä ja suoriutua työtehtävistään ja edetä työurallaan
  • ohje tai käsky syrjiä jotakuta – esimerkiksi työnantaja kieltää alaistaan palkkaamasta tiettyyn etniseen ryhmään kuuluvaa henkilöä.

Yhdenvertaisuuslaki kieltää myös sellaiset vastatoimet, joissa henkilöä kohdellaan epäsuotuisasti siksi, että hän on vedonnut laissa säädettyihin oikeuksiin tai velvollisuuksiin, osallistunut syrjintää koskevan asian selvittämiseen taikka ryhtynyt muihin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden turvaamiseksi.

Työelämän yhdenvertaisuussuunnittelun tavoitteena on, että työpaikoilla on aidosti syrjimättömät menettelytavat työhön ottamisessa, uralla etenemisessä, työtehtävien jakamisessa, palkasta ja etuisuuksista päättämisessä, koulutukseen pääsemisessä ja työyhteisön kehittämisessä. Viranomaisten, koulutuksen järjestäjien ja työnantajien tulee laatia suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi omassa toiminnassaan sekä arvioida yhdenvertaisuuden toteutumista. Mikäli yhdenvertaisuuden toteutumisessa havaitaan puutteita, on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin puutteiden korjaamiseksi. 

Lue lisää syrjinnän ehkäisemisestä ja yhdenvertaisuuden edistämisestä työelämässä:

Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti