Dobre i złe strony miejsca pracy

Podczas gdy zatrudnienie jest generalnie lepsze dla naszego zdrowia psychicznego niż bezrobocie, niektóre czynniki w pracy mogą negatywnie wpływać na nasze zdrowie i samopoczucie, np.:

  • Stres związany z pracą, który pojawia się, gdy ktoś czuje, że wymagania jego roli są większe niż jego zdolności lub zasoby do wykonania pracy. Stres nie jest tym samym co lęk czy depresja lecz jeśli jest  zbyt silny lub długotrwały, może zwiększać ryzyko pogorszenia zdrowia psychicznego;
  • Niewystarczające zasoby,  stopień zaangażowania w pracę i potencjalne narażenie na zdarzenia traumatyczne;
  • Brak wsparcia ze strony kolegów i menedżerów, słabe relacje między nimi, nieskuteczne przywództwo i mała dostępność szkoleń dla menedżerów bądź jej brak.
    Dobremu samopoczuciu w miejscu pracy sprzyjają właściwe: zarządzanie zmianami  w organizacji, wsparcie ze strony organizacji, uznawanie i nagradzanie pracy, sposób postrzegania sprawiedliwości w organizacji, a także pozytywny klimat organizacyjny i bezpieczne środowisko fizyczne.
Flaga Unii Europejskiej

Projekt EMPOWER otrzymał dofinansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 848180